Chương trình đào tạo

 Các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo:

1) Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học: Xem chi tiết

2) Thông tư ban hành về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Xem chi tiết

3) Công văn hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH: Xem chi tiết

4) Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo: Xem chi tiết

5) Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ: Xem chi tiết