Quy trình

 STT  Mã số  Tên quy trình  Nội dung quy trình
 1  QTT.SV.HN_HTĐT Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với sinh viên  Xem
 2  QTT.SV.RL_HB Tổ chức đánh giá, công nhận kết quả rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng sinh viên  Xem
 3  QTT.SV.TSHCD Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"  Xem
 4  QTT.SV.NH Tiếp nhận sinh viên nhập học  Xem
 5  QTT.SV.KL Xử lý kỷ luật sinh viên  Xem
 6  QTT.ĐT.QLVB Cấp phát quản lý văn bằng  Xem
 7  QTT.ĐT.CKT Chấm kiểm tra bài thi kết thúc học phần tự luận/trắc nghiệm trên giấy  Xem
8  QTT.ĐT.KTHP Tổ chức hoạt động kiến tập chuyên môn học phần  Xem
9  QTT.ĐT.TC_TTSP Tổ chức kiến tập/thực tập sư phạm  Xem
10  QTT.ĐT.PKBT Tổ chức phúc khảo bài thi kết thúc học phần  Xem
11  QTT.ĐT.NHCHT Tổ chức rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần  Xem
12  QTT.ĐT.TCT_KTHP Tổ chức thi kết thúc học phần  Xem
13  QTT.TS.TCTS Tổ chức tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy  Xem
14  QTT.TS.XD_DATS Xây dựng đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy  Xem
15  QTT.ĐBCL.CĐR Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Xem
16  QTT.ĐT.TCCT Tổ chức chấm thi kết thúc học phần tự luận, trắc nghiệm trên giấy  Xem
17  QTT.ĐT.XTN Xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy  Xem
18  QTT.ĐBCL.CTCL_CSGD Tổ chức cải tiến chất lu cơ sở giáo dục  Xem
19  QTT.ĐBCL.KS_HĐGDGV Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  Xem
20  QTT.ĐBCL.TĐG_MNTH Tự đánh giá trường Mầm non thực hành  Xem
21  QTT.ThT.KTHP Tổ chức thanh tra thi kết thúc học phần  Xem
22  QTT.ĐBCL.THCK Tổ chức thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo  Xem
23  QTT.ĐBCL.XDQT Tổ chức xây dựng quy trình công việc  Xem
24  QTT.ĐBCL.TĐG_CTĐT Tự đánh giá chương trình đào tạo  Xem
25  QTT.TC.KH_DT_NSNN Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm  Xem
26  QTT.NCKH.BSTĐTL Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa, dịch, thảm định tài liệu dạy học lưu hành nội bộ  Xem
27  QTT.NCKH.SV Tổ chức cho sinh viên cuối khóa làm đề tài khoa học  Xem
28  QTT.NCKH.QL_ĐTKHCT Quản lý đề tài khoa học cấp trường  Xem
29  QTT.NCKH.GVGD/TG Tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp trường  Xem
30  QTT.NCKH.HT Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường  Xem
31  QTT.NCKH.KH_KHCN Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm...  Xem
32  QTT.NCKH.TCCĐ Tổ chức chuyên đề cấp trường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  Xem
33  QTT.NCKH.NTĐT Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài/sáng kiến kinh nghiệm cấp trường  Xem
34  QTT.CB.BCNH Xây dựng biên chế năm học của nhà trường  Xem
35  QTT.CB.BNCB Bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trong nhà trường thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng  Xem
36  QTT.CB.KHĐT Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức, người lao động  Xem
37  QTT.CB.MNCB Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ quản lý đơn vị thuộc trường theo thẩm quyền Hiệu trưởng  Xem
38  QTT.CB.NL Xét nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn; thực hiện chế độ thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường  Xem
39  QTT.CB.PLLĐ Phân loại lao động và bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng  Xem
40  QTT.ThT.TTNB Thanh tra nội bộ  Xem
41  QTT.CB.TDVC Tuyển dụng viên chức  Xem
42  QTT.CB.THĐ Tuyển hợp đồng lao động  Xem
43  QTT.CB.XLKL Xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động nhà trường  Xem
44  QTT.CSVC.MS_CHCT Đấu thầu: Mua sắm hàng hóa, xây lắp hình thức chào hàng cạnh tranh (Áp dụng cho gói thầu dưới 5 tỷ đồng)   Xem
45  QTT.HC.QLVB  Quản lý văn bản đi - đến    Xem
46 QTT.NCKH.TCXB_NSGD Tổ chức xuất bản nội san Xem
47 QTT.ĐBCL.ĐG_GCK Đánh giá giữa chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo Xem