Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động  đảm bảo và kiểm định chất lượng của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác đảm bảo chất lượng
a) Đề xuất các văn bản quy định và hướng dẫn hoạt động đảm bảo chất lượng , kiểm định chất lượng của Nhà trường;
b) Tổ chức triển khai việc xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường; rà soát, điều chỉnh quy trình hàng năm;
c) Xây dựng và triển khai hoạt động lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
d) Đề xuất thành lập Ban thanh tra các kỳ thi trong Nhà trường.
2.2. Công tác kiểm định chất lượng
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ minh chứng cho hoạt động tự đánh giá;
b) Tổ chức hoạt động, hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục đăng ký đánh giá ngoài cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.
2.3. Công tác khác
a) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
b) Thực hiện chế độ thông tin , báo cáo về hoạt động đảm bảo chất lượng;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.