Khảo sát

 Kế hoạch khảo sát ý kiến người học về về đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng học kì 1 năm học 2018-2019: Xem chi tiết [Phiếu khảo sát]

 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì 1 năm học 2018-2019 : Xem chi tiết [Phiếu khảo sát]

 Báo cáo Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018: Xem chi tiết