Nhân sự

Lê Thị Minh Xuân

Chức vụ (Chức danh): Trưởng phòng (Giảng viên cao đẳng sư phạm chính)

Email: leminhxuan.chauminh@gmail.com

Nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng đảm bảo chất lượng; phụ trách các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng Nhà trường.

 
vklinh
 

Võ Thị Khánh Linh

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng phòng (Giảng viên cao đẳng sư phạm chính)

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

 

Đinh Thị Thu Hằng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên cao đẳng sư phạm chính

Email: dinhthuhang.gdmn@gmail.com

Nhiệm vụ:

1. Phụ trách hoạt động công khai chất lượng trường sư phạm và trường Mầm non thực hành.

2. Phụ trách hoạt động xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường.

3. Giám sát việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, thực hiện, lưu hồ sơ quy trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban trong Nhà trường.

4. Phối hợp thực hiện công tác khảo sát các bên liên quan.

5. Phối hợp thực hiện công tác tự đánh giá trường Mầm non thực hành 

 

Nguyễn Văn Chí

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên cao đẳng sư phạm chính

Email: minhtritwnt@gmail.com

Nhiệm vụ:

1. Phụ trách công tác khảo sát các bên liên quan; thực hiện công tác khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; về đề cương chi tiết các học phần; về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo.

2. Phụ trách công tác thanh tra thi.

3. Giám sát việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, thực hiện, lưu hồ sơ quy trình thực hiện nhiệm vụ của các khoa và trung tâm trong Nhà trường.

4. Phối hợp thực hiện công tác công khai trường sư phạm.

5. Phối hợp thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo.

 
knt
 

Chế Long Mỹ

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên cao đẳng sư phạm chính

Email: clmy@sptwnt.edu.vn

 
vvq
 

Võ Văn Quân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: vvquan@sptwnt.edu.vn

 
tta
 

Trần Thị Phương Dung

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: tpdung@sptwnt.edu.vn