Nhân sự

   
 

TS. Lê Thị Minh Xuân

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: leminhxuan.chauminh@gmail.com

Điện thoại: 0913.463.829

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đảm bảo chất lượng Nhà trường.

2. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mảng công việc của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được quy định.

3. Ký thừa lệnh Hiệu trưởng về các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền.

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Xây dựng, chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn về hoạt động đảm bào chất lượng Nhà trường.

6. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động đảm bảo chất lượng trong Nhà trường. Xây dựng kế hoạch công tác tháng, năm của đơn vị và chỉ đạo đơn vị thực hiện kế hoạch.

7. Chỉ đạo xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị trong Nhà trường.

8. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đảm bảo chất lượng.

9. Quản lý nhân viên thuộc đơn vị phụ trách; chịu trách nhiệm về việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong Phòng.

10. Chịu trách nhiệm về công tác nhận xét, đánh giá nhân viên trong Phòng.

 
 

ThS. Đinh Thị Thu Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Email: dinhthuhang.gdmn@gmail.com

Điện thoại: 0963.131.738

Nhiệm vụ:

1. Soạn thảo và trình lãnh đạo phòng duyệt các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

2. Soạn thảo trình lãnh đạo phòng và thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

3. Thực hiện công tác ba công khai: xây dựng kế hoạch cập nhật ba công khai, trình lãnh đạo phòng; cập nhật nội dung ba công khai của phòng, kiểm tra công tác cập nhật ba công khai ở các đơn vị.

4. Mua sắm văn phòng phẩm theo quy định, thực hiện công tác quyết toán văn phòng phẩm.

5. Phụ trách công tác chấm công, công tác văn thư, nhận công văn đến, trình lãnh đạo phòng chỉ đạo thực hiện. Soạn thảo công văn đi, trình lãnh đạo phòng duyệt, hoàn tất công văn đi, giao cho các đơn vị. Quản lý hồ sơ theo dõi công văn, thực hiện lưu trữ theo quy định. 

6. Phối hợp thực hiện hoạt động khảo sát các bên liên quan và xây dựng, rà soát điều chỉnh quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

7. Đề xuất với lãnh đạo phòng các ý kiến cải tiến công tác đảm bảo chất lượng

8. Thực hiện nhệm vụ khác khi được phân công.

 
 

ThS. Nguyễn Văn Chí

Chức vụ: Giảng viên

Email: minhtritwnt@gmail.com

Điện thoại: 0985.178.220

Nhiệm vụ:

1. Soạn thảo trình lãnh đạo phòng duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm, quý, tháng. Đôn đốc các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng.

2. Soạn thảo trình lãnh đạo phòng kế hoạch và thực hiện hoạt động xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường.

3. Soạn thảo trình lãnh đạo phòng kế hoạch và thực hiện hoạt động thanh tra các kỳ thi.

4. Soạn thảo báo cáo tháng, báo cáo sơ kết học kỳ và báo cáo tổng kết năm học.

5. Đề xuất kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng (quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn).

6. Phối hợp thực hiện hoạt động khảo sát các bên liên quan.

7. Đề xuất với lãnh đạo phòng các ý kiến cải tiến công tác đảm bảo chất lượng.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 
 

CN. Võ Lê Hào

Chức vụ: Giảng viên

Email: volehao@gmail.com

Điện thoại: 0988.797.444

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan theo quy định hiện hành.

2. Soạn thảo trình lãnh đạo phòng và thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch thu thập và lưu giữ minh chứng tại các đơn vị, tổ chức. Thực hiện công tác kiểm tra việc lưu trữ minh chứng tại các đơn vị, tổ chức theo quy định hiện hành.

4. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của Phòng.

5. Cập nhật website của Phòng.

6. Phối hợp thực hiện hoạt động thanh tra các kỳ thi và xây dựng, rà soát điều chỉnh quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

7. Đề xuất với lãnh đạo phòng các ý kiến cải tiến công tác đảm bảo chất lượng.

8. Thực hiện nhệm vụ khác khi được phân công.