Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý công tác bảo đảm, kiểm định, cải tiến chất lượng và khảo thí của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác bảo đảm chất lượng 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động bảo đảm chất lượng giai đoạn và hàng năm của Trường.

b) Đề xuất các văn bản quy định và hướng dẫn hoạt động bảo đảm chất lượng của Trường.

c) Tổ chức triển khai xây dựng, rà soát, điều chỉnh, nghiệm thu, thẩm định quy trình công việc của các đơn vị, tổ chức trong Trường.

d) Xây dựng và triển khai hoạt động lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến người học chuẩn bị tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường.

đ) Tổ chức thực hiện công khai chất lượng đối với Trường Sư phạm và Trường Mầm non Thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Công tác cải tiến chất lượng

a) Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn và hàng năm của Trường.

b) Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng.

c) Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, trường mầm non theo chu kỳ kiểm định.

2.3. Công tác kiểm định chất lượng

a) Tổ chức hoạt động, hỗ trợ các đơn vị triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị triển khai tự đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tư vấn, hỗ trợ trường Mầm non Thực hành triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình công việc của các đơn vị, tổ chức; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức lập và số hóa hồ sơ minh chứng cho hoạt động tự đánh giá.

đ) Chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục đăng ký đánh giá ngoài, đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

2.4. Công tác khảo thí

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch, văn bản, qui định về công tác khảo thí của Nhà trường.

b) Tổ chức triển khai và phối hợp với các Khoa xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần; tổ hợp và triển khai nhận định đề thi kết thúc học phần.

c) Phối hợp theo dõi, giám sát việc tổ chức coi thi, chấm thi kết thúc học phần; chấm thi tuyển sinh; đánh giá, phân tích xử lý kết quả thi.

d) Lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Nhà trường về công tác khảo thí.

đ) Phối hợp với các khoa, đơn vị liên quan giải quyết và xử lý khiếu nại của người học về kết quả thi.

e) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác khảo thí

2.5. Công tác khác

a) Quản lý viên chức của đơn vị.

b) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.