Văn bản

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

- Số văn bản: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đảm bảo chất lượng


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại