Văn bản

Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

- Số văn bản: 25/2015/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đảm bảo chất lượng


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại