Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu văn bản quy trình công việc đợt 7

Ngày đăng: 16/06/2019 -13:57:42 PM

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2019, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu quy trình công việc của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Đảm bảo chất lượng. Đây là đợt nghiệm thu quy trình công việc cuối cùng trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.
Nhìn chung, các quy trình công việc nghiệm thu đợt 7 được xây dựng đảm bảo tính logic, khoa học và phù hợp thực tiễn Nhà trường; hệ thống văn bản áp dụng cập nhật và có giá trị pháp lý; các biểu mẫu thiết kế rõ ràng, hiệu quả. Hội đồng cũng đã trao đổi, góp ý cho các đơn vị về việc xác định mốc thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm trong một số công việc nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường cũng như các quy định hiện hành liên quan.
Các văn bản quy trình công việc được Hội đồng thống nhất nghiệm thu bao gồm:
1) Tổ chức miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Nhà trường thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng;
2) Phân loại lao động, bình xét thi đua, khen thưởng cán bộ, viên chức, người lao động;
3) Tổ chức tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy;
4) Quản lý văn bản đi – đến;
5) Đấu thầu: Mua sắm tài sản, xây lắp hình thức chào hàng cạnh tranh (áp dụng cho gói thầu dưới 5 tỷ đồng);
6) Tổ chức hoạt động tự đánh giá Trường Mầm non thực hành.
Như vậy, trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, Nhà trường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh và nghiệm thu 30 quy trình công việc. Các quy trình được nghiệm thu vừa là văn bản giúp đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo quy định, vừa là cơ sở để Nhà trường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị. 
Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị theo quy trình là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm góp phần hình thành văn hóa chất lượng trong Nhà trường ./.
Dưới đây là một vài hình ảnh về các Hội đồng nghiệm thu văn bản quy trình công việc
Hội đồng nghiệm thu quy trình Tổ chức miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Nhà trường thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng
Hội đồng nghiệm thu quy trình Tổ chức tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy

Người đưa tin: Võ Lê Hào

Tin cùng loại